GMH/ÍNDICE A-Z

728
1372, decembro, 27. Lugo

O deßn e o Cabido de Lugo arrÚndanlle ao arcediago de Deza, durante dez anos, os aniversarios e as s˙as rendas por 20 000 cruzados anuais e outras obrigas.

MADRID, AHN, Cˇd. 420 B, fol. 14v-15r.

Era de mill et quatrošentos et des annos, viinte et sete dias do mes de desembro.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, o dayan, et cabidoo da iglesia de Lugo estando iuntados en cabidoo por campaa taniuda enno coro da dita iglesia, segundo que avemos de uso et de custume, arrendamos a vos don Rodrigo Affonso, aršidiago de Deša, todos los aniversarios et rendas delles que a elles perteesšen, et con padroadegos de iglesias et iantares, et con todas outras rendas et iures et possissoes et pertenenšias et dereyturas, que a os ditos aniversarios perteesšen et deven perteesšer de feyto et de dereyto en qualquer maneyra, do San Iohan Babtista primeyro que ven da era de mill et quatrošentos et onse annos ata des annos primeyros seguentes, segundo que mellor et mays compridamente se ussaron ata aqui en renda, a a tal condišon que vos, lo dito aršidiago, fašades lavrar et parar ben as herdades que a os ditos aniverssarios perteesšen, et aquelles casares dos ditos aniverssarios, que agora estan poblados ou averbados en que aia a ficar pobro, que vos que os leixedes poblados assy commo os achardes, et que non tomedes ende poblos nen teršas del et se o tomardes que o tornedes ennos ditos lugares et entreguedes y segundo que o tomardes. Et outrosy que as cassas, que ora estan feytas, que as reparedes et enderešedes por vosso custo do adubeyro que ouveren mester et acabado este dito tempo da dita renda que fiquen livres et quitas et desenbargadas a os ditos aniverssarios, salvo aquellas que caeren por lo pe ou por la cubreteyra de šima caendo en terra, ou arderen. Et outrosy se acaeszer de en esta šibdade de Lugo pasar rey, ou infante, ou ricoome, ou conde, ou endeantado de noso sennor el rey, ou outro omme poderoso algun et companeyros que con elles veeren, et pousaren en alguna das casas dos ditos aniversarios et as dampnifficaren ou destruyren en alguna maneyra dĺaquellas lavores que en ellas et en algunna dellas esteveren feytas, o procurador de nos dito cabidoo con outro omme boo da dita iglesia vaan veer as ditas casas en que assy poussaren, et aquello que dellas destruyren et dampnifficaren que nos, o dito dayan, et cabidoo seiamos teudos de as reffašer et reparar por nosa custa. Item outrosy vos, lo dito aršidiago, que enno tempo da dita renda ponnades distribuydor que conte as oras et destribuya et parta os dineyros, que perteesšeren a os ditos aniverssarios, a as persoas et coengos et rašoeyros et coengos de aniversarios da dita iglesia por vosa custa. Item outrosy que todas las mandas et esmolas, que foren mandadas a os ditos aniverssarios enno dito tempo da dita renda, que vos, lo dito aršidiago, que as aiades livres et quitas con suas dereyturas, et a o tempo da dita renda acabado que fique a os ditos aniversarios. Item outrossy nos, los ditos dayan et cabidoo, non avemos de fašer foros nen rendas das herdades et casas et vinnas et iures et pertenenšas et dereyturas dos ditos aniverssarios dĺalguas persoas nen de parte dellas, nen lle fasser outorgar contractos alguus enno dito tempo en nihuna maneyra sen outorgamento de vos, lo dito aršidiago, et fasendoo que non valla et seia ninhun. Item outrossy que nos, lo dito dayan, et cabidoo et cada hun de sua iuridisšon que vos diamos aquellas cartas das nossas chanšellarias sen custo algun, quaes vos compriren et fešeren mester para demandar et requerir et aver et cobrar as rendas et dereyturas dos ditos aniversarios, et aiudarmos-vos et fašer dereyturas de aquelles que vos foršar ou enbargo en ellas quiseren poer. Outrosy nos, o dito dayan, et cabidoo revogamos et damos por nihuns todos los foros et rendas et prestamos que foron et son feytos por nos et por nosos antešessores en dapnno da dita iglesia et servidores della ata aqui, et rešebemos-los por nos et para os ditos aniverssarios, et damos poder a vos, o dito aršidiago, ou a aquel et aquelles que por vos ouveren de recadar, que os possades tomar et rešeber por nos et en nosso nome dĺaquelles foreyros et rendeyros et prestameyros, que os de nos teen, para vos et para os ditos aniversarios. Et vos, lo dito aršidiago, avedes-nos a dar en renda, de cada hun anno, por los ditos aniversarios et rendas et dereyturas delles, segundo dito he, viinte mill crušados desta moneda del rey don Enrrique, et pagardes-los cada mes aquellas [...] acaesšer a o distribuydor, que for dos ditos aniversarios, que el os posa dar et distribuyr a aquelles que foren a dita iglesia, segundo fore acustumado, por tal que a dita iglesia seia servida et non mingoe nen desfalesca o servišio de Deus en ella, et se por la ventura acaesšer que esta moneda de crušados et rayaes de tres crušados, que ora anda, fose desfalesšyda ou desfeyta en alguna maneyra que vos, lo dito aršidiago, nos dedes et paguedes por cada šinquo mil coroados [...] desta moneda del rey don Alffonso, a des dineyros cada moravedi. Item outrossy vos, lo dito aršidiago, avedes a poer de cada [...p]alla enno cora da dita iglesia, tres veses enno anno, segundo que he acustumado de se y deytar. Et outrosy nos, o dayan, et cabidoo poemos convosco, aršidiago, de nos rešeber en esta renda toma de rey et de infante et de conde et de ricoome et de endeantado et merino et de outro omme poderoso mostraando vos, por vos ou por voso procurador [...] ata quinše dias primeyros, et acabado este tempo que dito he da dita renda que as [...] rendas et dereyturas delles fiquen livres et desenbargadas a nos, los ditos dayan et cabidoo, con todas las proes et boos paramentos que en elles foren feytos. Et eu, o dito aršidiago, que estou presente, asy rešebo de vos, o dito dayan, et cabidoo a dita renda, et obligo meus bees, eclesiasticos et seglares, de vos dar et pagar, de cada anno, os ditos viinte mill crušados enna maneyra que dita he, et para o assy comprir et pagar dou-vos por fiadores a don Gonšalvo Eanes, chantres de Lugo, et a Arias Peres, et a Fernan Peres, coengos dessa iglesia, que estan presentes et outorgantes.

Et que esto seia šerto nos as ditas partes mandamos a Gonšalvo Peres, notario publico de Lugo, que fešese desto duas cartas en hun tenor.

Feytas en Lugo era et dias sobreditos. Testemoyas que foron presentes: o dayan, don Roy Ferrnandes; et don Gonšalvo Eanes, chantre; et don Pedro Arias de Parrega, aršidiago de Neyra; don Lopo Eanes, aršidiago de Sarrea; et don Pedro Arias, aršidiago de Triacastella; don Roy Gonšalves, mestrescolla; don Alvar Dias, iuys; don Diego Gomes, thesoreyro; Thomas Gonšalves, Fernan Peres, Arias Ferrnandes, coengos; Affonso Ferrnandes, et Alvar Ferrnandes, et Iohan Garšia, notario, et Pedro Affonso de Sande.

Eu Gonšalvo Peres, notario publico de Lugo por lo obispo desse lugar, a esto que dito he presente foy et a pitišon das partes esta carta aqui en minna presenša fis scripvir et aqui puge meu signal. Et non enpeesca a os viinte et seys regloes ut dis contracto. Outrosy enno primeyro reglon desta plana ut dis mill, ca eu notario o emendey.

Materias

adiantado; administraciˇn; aniversario; arcediago; arrendamento; auto xudicial; beneficio; bispo; cabaleiro; cabido; campß; canon foral; casas; catedral; chancelarÝa; chantre; cˇengo; constituciˇn; construciˇn; contador; conto; coro; coroado; cruzado; despenseiro; dignidades; distribuciˇn; doazˇn; embargo; escritura; familia; festa; fiador; fillo; gando; horas; incendio; labores; licenza; medidas; mesa capitular; mestrescola; notarÝa; notario; padroßdego; pai; palla; poder; pousadas; prebenda; prestimonio; prezo; procuraciˇn; procurador; racioneiro; real; recadador; rei; rei; rendeiro; revogaciˇn; soar; tellado; tenza; tesoureiro; testamento; tributos; viaxe; violencia; visitador; xantar; xurisdiciˇn; deßn

Persoas

Afonso Fernßndez; Afonso XI, rei de Leˇn e Castela; ┴lvaro DÝaz, xuÝz de Lugo; ┴lvaro Fernßndez; Ares Fernßndez, cˇengo de Lugo; Ares PÚrez, cˇengo de Lugo; Diego Gˇmez, tesoureiro de Lugo; Fernando PÚrez, cˇengo de Lugo; Fernando PÚrez, cˇengo de Lugo; Gonzalo Eanes, chantre de Lugo; Gonzalo PÚrez, notario; Henrique II, rei de Castela; Lopo Eanes, arcediago de Sarria; Pedro Afonso de Sande; Pedro Ares de Parga, arcediago de Neira; Pedro Ares, arcediago de Triacastela; Roi Fernßndez, deßn de Lugo; Roi Gonzßlez, mestrescola de Lugo; TomÚ Gonzßlez, cˇengo de Lugo; Xoßn GarcÝa, notario; Roi Afonso, arcediago de Deza

Outros

Castela, reino; Lugo, cabido

Lugares

Deza, arcediagado; Lugo; Neira, antiga xurisdiciˇn e arcediagado; Sande; Sarria; Triacastela