GMH/ÍNDICE A-Z

1102
1456, febreiro, 13. Lugo

O Cabido de Lugo outˇrgalle en pensiˇn perpetua a Pedro Fernßndez un terreo edificable na cidade, freguesÝa de San Pedro, por renda anual de oito marabedÝs.

MADRID, AHN, Cˇd. 419 B, f. 9 r. e v.

Sabean quantos esta carta viren como nos o cabidoo da yglesia de Lugo seendo juntados en noso cabidoo por son de campana tangida, segundo avemos de uso et de custume, dentro en a dita yglesia ašerca da porta por dondo soben a os orgoos da dita iglesia entendendo que fazemos noso proveyto et de nosos sušesores damos a pensyon et por nonme de pension a vos Pedro Fernandes, carpenteyro, vesino desta šiudade de Lugo, por vos et por vosos erdeyros et sušesores huna praša de casa que he dos aniversarios da dita yglesia de Lugo, que ias en a šiudade de Lugo sub o signo da Capela de Sant Pedro, a abayxo do Canpo cabo das casas de Fernan das Camoyras en que el ora mora da huna parte, et da outra parte ias en par cabo de outra praša de casa de vos o dito Pedro Fernandes, carpenteyro, de que vos devedes de pension en cada hun ano, a os ditos aniversarios, šinco maravedis, a qual dita praša de casa vos damos a pension, segundo dito he, por jur de erdade para senpre con todos seus dereytos et jures et pertenenšas et seydas et entradas et pošo et usos que ha de aver de dereyto et de feyto, segundo et en a maneyra que ella perteeše a os ditos aniversarios et a nos por rason delles, de maneyra que vos et vosos erdeyros, que dešenderen de vos, et os que sušederen en a dita praša et casa que en ela for feyta posades aver et teer a dita praša et faser della et en ella o que quiserdes ben asi como de vosa cousa propia salvo que a non posades dar nen vender a yglesia, nen a moesteyro, nen a outro lugar religioso salvo a a dita iglesia de Lugo, et se a quiserdes vender vos, ou vosos sušesores que sušederen en o dereyto dela, a outra persona ou personas que fašades et fašan a saber a nos, o dito cabidoo, ou a nosos sušesores primeyramente donde a avedes et rešebedes et se o dito cabidoo quiser dar tanto por ella como outro que seiades et seian tiudos della dar. A qual dita praša de casa vos damos et outorgamos a pension, segundo dito he, a a tal pleito et condišion que fašades en ela casa, et dedes vos et os ditos vosos sušesores de pension por ela en cada un ano, a o rendeyro et colledor dos ditos aniversarios, oyto maravedis de (sic)  en a moneda que se pagaren as outras rendas dos ditos aniversarios postos en pas et en salvo en esta šiudade de Lugo por dia de Sant Martino de novembre, et šesando de pagar a dita pension por tres anos vos, ou os ditos vosos sušesores et erdeyros que sušederen en o dereyto da dita praša et casa que en ela for feyta, que por ese mismo feyto pergades a dita praša et casa que en ella for feyta.

Et eu, o dito Pedro Ferrnandes, que presente estou asi rešebo a dita praša de vos, o dito cabidoo, para min et para os ditos meus sušesores et erdeyros por los modos, maneyras et condišoes sobreditos, et obligo a min et a meus beens presentes et futuros et dos ditos meus sušesores, que sušederen en o dereyto da dita praša et casa que en ella for feyta, de teer, conprir et gardar et pagar todo ho suso contiudo segundo en esta carta se conten.

Et nos, o dito cabidoo, asi vos lo outorgamos et rešebemos a dita obligašion et porque seia šerto outorgamos et mandamos delo faser duas cartas por lo notario iuso escripto anbas en un tenor huna para vos, o dito Pedro Fernandes, et vosos erdeyros et sušesores et outra para nos, o dito cabidoo, et nosos sušesores [...].