GMH/ÍNDICE A-Z

F-E8
1496, decembro, 23
O bacharel Afonso de Laguna, como árbitro no debate existente entre María Fernández de Espinosa e o escudeiro Xoán Fernández de Ribela, ante a imposibilidade de determinalo no prazo previsto, prorrógao durante o vindeiro mes de xaneiro. (fol. 11v)

Porrogaçon del conpromiso ontre Maria Fernandes e Joan Fernandes de Ribela escudeiro.

Enna yglesia d’Ourense, dia sesta feira, viinte e tres dias do dito mes de desenbro do dito anno, el bachiller Afonso de Laguna canonigo dixo que por quanto sobrela question que avia ontre Maria Fernandes d’Espynosa e Joan Fernandes de Ribela fora conprometido en suas maos, e el dentro do termino do conpromiso e despoys dela porrogaçion por el feita non lo podia librar nin determinar ontre eles, que al termino do dito conpromiso lo porrogava e porrogou para as duras fasta en todo el mes de janeiro primeiro que viña do anno seguinte de XCVII annos, para dentro del lo librar e determinar. Tests. Afonso de Lemos escudeiro e Françisco Lopes vesiños dela dita çibdade. (fol. 11v)