GMH/ÍNDICE A-Z

30
1243/01/—.


Domingo Eáns, monxe e procurador do mosteiro de Toxos Outos, concédelle a dona Cecilia toda a herdade que o cenobio ten en Pobladura durante a vida desta,  polo cal a dona entregaralle anualmente ó mosteiro a metade do que labre e críe. Pola súa banda, a dona dóalle ó mosteiro unha terra e unha viña que lle eran disputadas polo cenobio, queda con elas tamén durante a súa vida e pagaralle a metade do producto ó mosteiro. A dona só deixará as terras no caso de que vaia facerse cargo delas un monxe de Toxos Outos e, entón, conservará a terra e a viña doadas, que pasarán ó mosteiro ó morrer esta.

B.- Tombo, ff. 16v.

Svb era Mª CCª LXXXª Iª, eno mes de genero. Conocida cosa sea a todos por este escripto que yo Domingu Eanes, monge et procurador del abat et del conuento de Sant Justo, por mandado et por otorgamiento del abat et del conuento, damos et otorgamos a uos donna Çezilia a tener por en toda uuastra uida quanta heredat nos auemos en Pobladura et en so termino; et esta heredat deuedes a laurar my biem et dar al monesterio toda la mitat, et de quanto hi criardes dar al monesterio otrosi la mitat. Et esta heredat non uos emos poder de la toller por ome enno mundo fora se quisiermos meter hi nostro monge pora morar; et yo donna Çezilia et myos fiyos emos dauer tota nostra heredat en saluo uquier que la amos et non dar dela nada al monesterio; et yona Çezilia damos cum nostros fiyos vna tierra et una vinna que emmos en Pobladura por alma de don Ysidro al deuandicho monesterio. Et la uinna jaz Albrunales et determinasse assi: de la primera parte vinna de Sam Iusto, de la otra parte vinna de Domingo Perez. E la terra jaz eno ual de la uega et ye assi determinada: de la primera parte tyerra del monasterio de Sam Justo que fu de Domingo Fernandez, de la otra parte tierra de Domingo Clementez, esta tierra como ua desde la zerrelina ata la tierra de Domingo Ysidrez. Esta vinna et esta tierra a de tener donna Çezilla en toda sua uida et dar al monesterio ela miatat del que hi ouiere cum esta otra heredat. Et yo Domingo Eanes, deuandicho procurador, quito de parte del monesterio a Ysidro et a todas suas cosas de quantas demandas auia el monesterio contra el por esta tierra et por esta vinna; et se por auentura uenier monge o frade de Sam Justo pora morar en esta heredat de Pobladura dona Çezilia ha de tener ela uinna et esta tierra en sua uida et dar al monge o al frade que uenier vna jantar cada anno et a finamiento de donna Çezilla deue aficar esta tierra e esta uinna eno deuandicho monesterio.

Qui presentes furon: Don Bartholome, clerigo. Don Garcia, clerigo.  Esteuan Guerrero. Don Pascual. Pedro Martiniz. Domingo Pedrez. Don Martin.  Don Fagun.

E la parte que esto non atendar assi como diz en esta carta peche a la otra parte Lª mrbs., et este feyto permanezca firme.