GMH/ÍNDICE A-Z

A7
1378( ?)
Foro a Domingo Soutullo por quince diñeiros brancos. (fols. 5v-6)
Iten en este dia sobre dito. Sabean etç. que eu (...) aforo a vos Domingo Soutullo (...) (fol. 5v)
cada anno do dito (...)* leiro por dia de San Martiño de novenbro quinse dños. brancos et obrigo etç. para vos anparar etç. Et eu o dito Domingo Soutullo que soon presente por min e por toda miña vos asi reçebo etç. et para lavrar e pagar e conprir et agoardar as condiçoes etç. obrigo etç. penna çem mrs. et a dita penna etç. Feita etç. Tests. Gonçalvo Conde clerigo e Joan Conde e Joan Garçia de Todeiras e Fernan da Carreira morador en Gostey.