GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

273
1331, xaneiro, 3. Lugo
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 68r.

Era de mill et CCC et LXIX anos, III dias do mes de janeiro. O cabidoo de Lugo sendo juntados por campaa tanguda assy commo he acustumado en essa yglesia, arrendaron a don Fernan Aras, dayam desa yglesia, por en toda sua vida, amistraçon do mes de juyo, que e nos Verosmos, et en terra de Santalla, et en terra d’Agiar, et allur hu quer que pertesca a o mes de junyo. Et o dayam sobredito a de dar a o cabidoo por esta amistraçon cada ano, tres mill maravedis, d’oito soldos o maravedi, d’esta moeda branca del rey don Fernando, et a teer o mes, et dar IIII paes a o coengo et hun quartillon de vinno, et dar a sobreposta; et a de amistrar o mes et pagar os dineiros segundo os outros meseiros. Et o cabidoo sobredito devenno a defender et guardar segundo que acustumaton das outras rendas do cabidoo. Et o dayam reçebe esta renda en sy et obriga por sy et por seus beens a pagar commo sobredito e. Et demais deu por fiadores a Fernan Afonso et a Lopo Rodrigues, coengos, elles presentes et outorgantes.

Os que foron presentes: don Fernan Aras, dayam; don Fernan de Deus, chantres; don Dyego Ferrnandez, archidiago de Neira; don Pedro Royz, archidiago de Deçon; Andres Perez, Aras Pellaes, Fernan Afonso, Lopo Rodrigues, Afonso Gomez, Alvar Diaz, Pedro Aras, coengos, et outros.

Eu Jacome Eanes, notario publico de Lugo, a esto presente foy, esta carta escrivi et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).