GMH/ÍNDICE A-Z

729
1215/09/—. Noia.

O mosteiro de Toxos Outos dálle a don Paio Mariño e á súa muller, dona Maior Fernández Churruchaa, sete casais na freguesía de Santa Uxía de Ribeira durante a vida de ámbolos dous, polo cal dona Maior dóalle ó mosteiro tres casais e medio en Carleu, Outón e Cares*.

B.- Tombo, f. 181v.

Nouerint vniuersi quod nos yabas Johanis Toderiçii omni conuenti de monesterio de Tribulis Altis damos a uobis dono Pelagii Marinus tui uxore dona Maiori Fernandi Churichaa seten casalia uideliçes de friigresia de Sancta Ougenia de Dayam Mayor quatuor casalie con sua vinea et tres casaliis en Dayam Mayor qua illis casalia ganauerimus de doni Petri Roderici, prior de Saris, et de doni Fernandi dito de Carreyra, milles, et de doni Fernandi Rabinadez et de doni Petri Pellagii de Sados, quallis casallis damus uobis per tal pleitou que illis teneatis en vitam uestram, et a mortem vestra o perditos casalis seerem libere et quito ao super monesterio et so pena de mill moravedis legionesis. Qua prouter ego dona Maiori Fernandi damus uobis donus abbas et a conuenti eiusdem monisterio vno casale en Outom et alio casalie populato en Calreo Mediano, et alio casale et medio en Cares. Et deuemus seer amicos fidelis ao predicto monisterio et ajudare et anparare et deffendere a mortem et a uitam; et non deuemus nos alius auenire contra istem estormentom en juizio nen fora de juyzio. Et per instrumentum que unos alios facimus a sancta Dey euangelia et soam dicta penna.

Ego Didacus Iohannis, notarius concilie Noye juratus, presente fuy et iscrisis de ueruo ad ueruo.

Ts.: Martinus Didaci, mercador de Noya. Martinus Pelagii dictus Fol. Jullianus Petri de Noye. Peetrus Moniz de Noye. Johannes Iohannis, oueençal de Gomaris. Fernandus Martini de Lousame. Petrus Muniz de Uilla Coua.

Era Ma CCa La III annos et quotum (...) iduus setenbris.

* Observacións: Letra posterior á do tombo (séc. XIV-XV).