GMH/ÍNDICE A-Z

237
1328[1328]
O Cabido de Lugo arréndalle ao cóengo Arias Pérez a administración de xullo por 800 marabedís o primeiro ano e en diante 1000 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 70v.

Era de mill et CCC LX[VI] annos [...]. Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Fernan Aras, [dayam] de Lugo, [...] enno thesouro da iglesia de Santa Maria, hu he acustumado de façermos cabidoo por canppa [tanguda], arrendamos a vos Aras Peres de Parrega, coengo de Lugo, amiistraçon do mes de iulio, a qual ora leyxou o arcidiago, don Iohan Martines, por en toda vossa vida, con todas suas pertenenças et dereyturas, segundo husam as outras rendas do cabidoo. Et avedesnos a dar por este primeyro anno oytoçentos moravedis et deste anno endeante pagardes cada anno mill moravedis desta moneda branca del rey don Fernando, a os terços do anno, segundo pagan as outras rendas do cabidoo, et teerdes lo mes et dardes a o coengo quatro paes et dous a o raçoeyros. Et eu, Aras Peres sobredito, reçebo en min esta renda et outorgo de a pagar et comprir en todo segundo dito he por todos meus bees. Et demays para o assi comprir et pagar doubos por fiador a don Fernan Aras, dayam sobredito, el presente et outorgouse por fiador. Et que esto seia çerto et non venna en dulta nos as partes sobreditas rogamos a Iacome Eanes, notario publico de Lugo, que fecesse ende esta carta. Testemoyas: don Fernan Aras, dayam sobredito; don Iohan Beçerra, iuyz; don Fernan Eanes, archidiago de Neyra; don Fernan de Deus, chantres; Andreu Peres, Pedro Ferrnandes et Pedro Migueles et Françisco Guillelmes, clerigos do choro, ts., et outros.

Eu Iacome Eanes, notario sobredito, a todo esto pressente foy et a rogo do dayam et do cabidoo sobredito esta carta en mia presença fiz escrivir et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).