GMH/ÍNDICE A-Z

135

1407, maio, 11. Ortigueira.
Testemuño dunha sentencia dada polo prior do mosteiro de San Martiño de Xubia no preito xurdido entre o bispo de Mondoñedo, don Álvaro de Isorna, e Tareixa Rodríguez, dona de Rodrigo Alonso de Saavedra, sobre as tres cuartas partes da igrexa de Silva, o couto de Ribeiras de Lea e herdades de Espiñaredo, Sargadelos, Santa María de Lago, pola que foi condenada a expresada Tareixa Rodríguez. Chegou ata nós a través de actuacións do provisorado de Mondoñedo dos anos 1510-1511, en tempos do bispo don Diego de Muros.
B, papel. Primeira folla dun caderno de 4, tamaño folio, bastante deteriorada, sobre todo na parte superior esquerda. Letra procesual.

Saban quantos esta carta de sentencia vieren como eu don Alonso Rodrigues prior del monesterio de / san Martinno de Joyba juiz delegado de noso sennor o papa Benedito XIII en o negoçio / a juso contenido foy pleyto trabtado entre don Aluaro por la graça de Deus et da santa yglesia de Roma obispo de Mondonnedo oydor en a abdiençia de noso sennor el rey da vna parte et Teresa Rodrigues muller / de Rodrigo Alonso de Saavedra da otra parte sobre razon de tres quartos sin cura de toda a yglesia / de Sanyoane de Silba et otras heredades et mas o couto da Ribera de Lea et as terrerias d-Spinaredo Salgadelos et de Lago pareçeu Lopo Ares de Enbeande clerigo et presento a min / o dito prior et juyz vna procuraçion synada et firmada de Gonçalo Mendez raçionero de / Mondonnedo et notario appostolico a qual dita procuraçion esta posta en o proçeso do pleito et pre/sento mas vn rescripto de noso sennor o papa escripto en purgameo sellado con seu sello / de promo et fio de canabo enpendente por lo quel requireu ao dito prior que reçebiese / o dito poder et fiese (sic) conplir todo o en el contiudo enno qual dito rescripto se continan / entre las otras cosas que o dito sennor obispo et algunos seus anteçesores aliena/ran dos bes da dita yglesia ansy dezimos rendas çensos terrarias vinnas pose/soes casas casares prados granjas montes moynos et jurdiçiones como otras cosas / perteneçientes a sua mesa por ende soplico o dito sennor obispo a noso sennor o papa / para que lle diese o dito prior por juez para que rebocase a el et a sua mesa as cosas / ansy mal alienadas segund esto et otras cosas se cosntinan en el dicho rescripto et o dito sennor / o papa cometeu ao dito prior do qual dito rescripto original lebo o dito senor / obispo para sua guarda et de sus yglesia o qual dito rescripto reçebeu o dito prior / con grande rebereençia et mando dar carta çitatoria et monitoria para a dita Teresa Rodrigues / leyxase et desenbargase ao dito sennor obispo et sua yglesia os ditos tres quartos / syn cura de toda a dita yglesia de Sayoanne de Silba et otras heredades et mas el / dito coto da Ribera de Lea et as terrerias d-Spinaredo et Salgadelos et de Lago segund / que mas conplidamente continna enna dita carta do dito juyz a qual dita carta foy pues/ta por parte do dito sennor obispo aa dita Teresa Rodrigues por demanda a qual respondeu / por seus procuradores poendo suas eseçioes et recusaçioes a o qual foy todo / respondido et o dito prior pronunnçiose por juez et reçebeu as partes a proba et lles / asigno termino para elo et por parte do dityo sennor obispo foy feyta pobricaçion /et presentada et abierta et publicada et pedida [...40] / procurador et procuradores non pareçian nen probaban cosa alguna [...40] / o dito prior et juyz todo o que a el fose por dereyto[...40] / mento mando dar carta çitatoria para a dita Teresa Ro [...40] / dereito et oyr sentençia al qual [..50] / obispo pareçeu e pedeu que [...50] / concluso et deu esta sentencia que se sigue: In Dei [...50] / visto et examinando o proceso do pleito [...50] / resposta dada por parte da dita Teresa [...50] / achamos que o dito sennor obispo probo [...50] pronunçiamos os tres quartos syn [...50] / Ribera de Lea et as terrerias d-Spinaredo et Salgadelos et de Lago ser [...30] / a o dito sennor obispo et a sua yglesia con todo seu sennorio en as [...30] / terrerias condenamos aa dita Teresa Rodrigues et en os fruitos que delas [...10] poemos/le sobrelo todo sylençio perpetuo para que non posa mas demandar al dito / sennor obispo et mandamos a los freygueses da dita yglesia et moradores do dito / coto et terrerias que de aqui adiante non recudan a otro saluo a el et por nosa sentençia de/finitiva o julgamos et pronunçiamos todo ansy en estos escriptos et condena/mos aa dita Teresa Rodrigues en as costas dereytas et reserbamos en nos a tasaçion / delas. Dada en la villa de Santa Marta a onze dias do mes de mayo anno Domini m. cccc / vii. Testemoyas: Fernando Gonçales clerigo de Santiago de Nendoy et Juan Yanes clerigo de Santo Adrao / Ruy Guerra criado de Alonso Estebez bachiller et Juan Garcia escriuano et frey Gomes / do Parço dotor et frey Alonso de Coçadoyro frayres conbentuaes do moesteiro / de Santo Domingo de Santa Marta et otros. Alonso Rodrigues prior. Eu Lopo Peres de Landrobe clerigo do obispado de Mondonnedo et notario publico por la abtoridad / apostolica a todo esto que sobredito he presente foy con los ditos testemoyas et por / mandado do dito juiz este publico ynstrumento en minna presençia fiz escriuir / et fize meu sinal acostumado et sobrescriui meu nomme en testimonio de verdad. Lupus Petri presbiter notarius.
..........................................................................................................................
Et yo Cristoual Nunnez notario / por la autoridad ordinaria del muy reverendo et magnifico senor / don Diego de Muros obispo de Mondoñedo mi sennor en la dicha cibdad et obis/pado escrivano publico de su episcopal audiencia que a todo lo susodicho pre/sente fui en vno con los dichos testigos de pedimiento del dicho [...7] / fis escriuir la dicha escritura de sentençia et assuntos en estas quatro fo/jas de papel de a medio pliego cada vna con esta que va mio / signo et lo conçerte todo con mi registro et con la dicha escritura / de sentenia original segund et commo por mi paso et por ende puse aqui el dicho signo acostumado que tal es en testimonio de verdad (a treze dias del dicho mes de feurero anno sobredicho de mill et quinientos et honze annos) (Signo, debaixo do cal se le: Cristoual Nunnez notario).