GMH/ÍNDICE A-Z

053
1457

-53-

Doaçõ.

Ẽno dito lugar, IIIJº djas do dito mes, ano4 dito. Como4 eu, Sueyro Gomes de Souto/mayor dou en pura e bõa doaçõ, nõ rrebocable, a vós Juã de Bustelo, / fillo de Jon de Bustelo, morador en Terrío, así como4 herdeyro que so[des]155, herdade / donde façades lugar156, casas, cortes, cortiña e q[ui]nteyro157, eyra rrasonable sóbrela de Pedro de Terrío, / e enxjdo e asento4 rrasonable4, para morar hũu labrador ẽno dito lugar / de Terrío, que he ẽna freigresja de Sã Gião de Leýño, marcado en esta guisa: / desde lo porto de Souereyra fasta la agua que vén para o paço, e do outro / cabo que faça a158 dita eyra, a qual dita doaçõ vos faço por vos faser merçed e / graça e boa obra, por cárrego que de vós teño e porque vós vijndes a morar / a meu señorío para que seja voso propio159; do qual outorgo carta firme cõ rrenũçiaçõ / de todas leys qual paresçer signada do presente notario. Testigos: Pay Rromeu / de Vialo e Lopo4 de Junque(e)iras e Rroý Mariño o Moço e Garçía de Páramos, escudeyros / do dito Sueyro Gomes.

Prometo de a nõ rreuocar so pena de J M morauidís160. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
155. Está escrito so e despois unha barra.
156. Lugar está entreliñado.
157. Cortiña e q[ui]nteyro está entreliñado; q[ui]nteyro está escrito qnteyro.
158. Escribiu la e riscou o l.
159. Despois está riscado para vender, trocar, et çétera, querẽdo que o posa / eu aver tãto por tãto queréndoo eu.
160. Oración engadida tralo signo que pecha a nota
.