GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

497
1347, maio, 5 sábado. Lugo
Xoán Eanes, procurador do cóengo Afonso González, arréndalle ao Cabido de Lugo, durante cinco anos, todos os froitos e dereitos que lle corresponden á súa coenxía e prebenda por 300 marabedís anuais, especificando as condicións.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 53r.

Sabado çinquo dias de mayo, ena era de mill et trezentos et oytaenta et çinquo annos.

Sabeam quantos esta carta viren que en presença de min Fernando Peres, notario publico de Lugo, et das testemoyas subscriptas Iohan Yanes, clerigo rector de Beroça, et procurador de Affonso Gonçalves, coengo de Lugo, por huna procuraçom que logo ende amostrou escripta en purgameo signada con signal de notario publico segundo se en ella continna, arrendou a as pessoas et coengos et razoeyros do cabidoo desa iglesia de Lugo, de las kalendas mayas que ora passaron da era desta carta a çinquo annos conpridos, todos los froytos et dereyturas que a o dito Affonso Gonçalves perteesçen et perteesçer deven por razon da coençia et prebenda que ha em esta iglesia de Lugo, em absençia por razon da comensalia do cardeal, dom Pedro de Sabina et do privilegio dela, por trezentos moravedis desta moneda del rey dom Affonso, a oyto soldos o moravedi, em cada hun destes annos, os quaes moravedis sobreditos am pagar a o dito Affonso Gonçalves, ou a seu procurador, em cada hum destes annos sobreditos por kalendas mayas en paz et em salbo ena villa de Lugo sem desconto nehun. Et que o dito cabidoo pague todas las carregas et pedidos que a o dito Affonso Gonçalves perteesçeren de pagar eno dito tempo por razon da dita coençia, et sirvan por el as semanas et dos offiçios devinaes que a el acaesçeren enos ditos annos. Outrosy posseron entressy que viindo o dito Affonso Gonçalves em cada hun destes annos que lle diam sua razon entrega, commo a coengo, mentre y estever, descontando dos ditos trezentos moravedis quanto couber cada dia partindo estes trezentos moravedis por todo o anno prorrata. Et pessoas, coengos et razoeyros assy reçeberon a dita renda do dito Iohan Yanes, procurador, em commo sobredito he, et obligaron sy et seus beens a comprirla et pagarla en todo em commo sobredito he et non viir contra ella en nenhuna maneyra. Et o dito Iohan Yanes, em nonme do dito Affonso Gonçalves, cuio procurador he, assy outorgou a dita renda et rogou et mandou a todos los amystradores da iglesia de Lugo et a todos los outros que algunas dereyturas ou froytos am de pagar por razon da dita coençia que recudan ben et conpridamente con elas a os ditos pessoas, coengos et razoeyros ou a quen elles mandarem. Outrossy o dito Iohan Yanes, en nome do dito Affonso Gonçalves, coengo, conffessou et disso que era entrego et ben pagado da renda dos annos passados, que se fiiçeron por estas kalendas mayas, que ora passaron da era desta carta, que llo pagara o cabidoo sobredito todo bem et conpridamente. Et por que esto seia çerto et non podesse viir em outra dulta Iohan Ares, procurador, et pessoas coengos et razoeyros et cabidoo que y estavam presentes rogaron et mandaron a min Fernando Perez, notario sobredito, que fezesse ende escripvir duas cartas desta renda et pagar em conmo sobredito he, et posesse en cada huna delas meu nome et meu signal en testemoyo de verdade.

Feyto foy esto en Lugo eno choro da dita iglesia, anno et era et mes et dia sobreditos. Testemoyas que a esto presentes forom: don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; dom Aras Pellaes, arçidiago de Dezon; dom Vaasco Dias, thesoreyro; Affonso Gomes, Fernando Affonso, Vaasco Rodrigues, Iohan Diaz, Iohan Gutierrez, Pedro Galvan, coengos de Lugo; Pedro Torto, clerigo do choro; Iohan Peres da Vinna, Rodrigo Yanes, omes de Iohan Gutierrez.

Et eu Fernando Peres, sobredito notario publico del rey ena çibdade de Lugo, que a esto que sobredito he presente foy con as testemoyas sobreditas et de rogo et de mandado das partes sobreditas fis escrivir et puge y meu nome et meu signal.