GMH/ÍNDICE A-Z

065
1457

-65-

(22V)

Foro.

XVIJ (23R)

Ẽna Marquesa, que he da freigresja de Santa María d'Asados, quinse djas do mes / de agosto, ano4 dito. Como4 eu, Sueyro Gomes de Soutomayor, vasalo de noso señor / el rrey, outorgo e conosco que aforo a vós, Ferrnando de Bustelo, que sodes presente, / morador en Teayo, da freigresja de Sã Gião de Leýno, para vós e vosa moller, María do Picadiço186, e vosas / voses, herdeyros e subçesores, para todo senpre jamais, as vjnas que tijña Afonso / Gallã, que están ẽna chousa grande de Leýño, e mais a leyra de vjna / de Gradín, que está ẽna outra chousa da orta que foy de Pero do Souto; as / quaes ditas vjnas, os sobreditos traspasarõ en vós a meu cõsentimẽto, / das quaes ditas vjnas me avedes de dar en cada hũu ano4 / desd'oje187 este dito dja en adeante, para senpre jamais, o terço do vjno á dorna / que Deus ẽnas ditas vjnas der, o desmo pago a Deus, e deuedes chamar / meu mayordomo para que esté ao pisar e medjr do dito bjno, e avédes/me de dar en cada ano4 porlo jãtar des brãcas, segũdo que o fasẽ os / outros foreyros que labrã ẽna dita chousa, e avedes de cauar e arrendar e labrar as ditas vjnas e las choer e rrodrigar e leuãtar / e desfollar por maneyra que se nõ perdã por mẽgua de bõo lauorío / e chousura; e oblígome4 de vos anparar e defender cõ o dito foro de / qualque(e)r persona que vos vier contrariando ou enbargãdo, por mj / e por todos meus bẽes. E eu, o dito Ferrnando de Bustelo, que so presente, así rreçebo o dito foro das ditas vjnas para senpre jamais, e obligo4 / a mj e a todos meus bees mobles e rraýses, avidos e por aver, e aos / ditos meus herdeyros e boses e soçesores e a todos seus bẽes e de cada / bos deles188, de ma[n]tener20 e gardar e conprir e pagar o que sobredito he en / cada hũu ano4 para todo senpre jamais, segundo dito he, so pena4 de / dous mjll morauidís vellos que peyte en pena e pustura se o así nõ ateuer / e gardar e conprir e pagar; do qual nós, amas ditas partes, outorga/mos dúas cartas feytas en hũu thenor4, para cada hũa de nós la súa, / ante o presente notario e testigos, quales paresçerẽ sign[a]das189 de seu signo4, / cõ poder a las justiçias e rrenũçiaçõ de leys, et çétera. Testigos: Garçía de Páramos, mayordo/mo de Leýno, e Jon Marino de Soutomayor, arçidiano4 de rreýña, e / Rroý Mariño, escudeyro190. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
20. Falta o n.
186. María está entreliñado e do Picadiço está escrito na marxe.
187. Antes, no remate da liña anterior, está riscado para senpre jamais.
188. Está escrito dles.
189. Falta o a.
190. Na marxe inferior está escrito Fernã do Bustelo entoçes diso
.