GMH/ÍNDICE A-Z

530
1434decembro, 15

Poder outorgado a Xoán de Melias, labrador, veciño de Ourense, para demandar unha débeda a Xoán Afonso dos Fornos. (fols. 164v-165)


Joan de Melleres et.

En este dia (- - -) deu poder conprido a Joan de Mellees, lavrador vesiño d’Ourense, para que en seu nome posa demandar a Joan Afonso dos Fornos quaes quer mrs. que lle sejan devidos e reçeberlos e rendarlos et (fol. 164v)
entrar sobre elo en juiso e ajuissar et dar carta e cartas de pago con poder de sustetuyr etç. Poder abastante etç. Tests. Afonso d’Osey Lourenço et Joan do Bouteiro et Fernando escripvan e Joan Louc Afonso Louçaao.