GMH/ÍNDICE A-Z

A25
1376, ¿?, 22
Martín Rodríguez subafora unha herdade e afora outra a Francisco Martínez, con condición de pagar o foro debido, por cinco mrs. (fol. 16-16v)
(...) carta viren que eu Martin Rodrigues (...) (fol. 16)
suas entradas e seydas por tal condiçon que a lavredes e paredes ben en tal maneira que non defalesca por mingoa de lavor nen por maao paramento e que façades foro da herdade que for foreyra e da (outra)* (...) que (frontedes)* ajades de disemo a deus e que dedes ende cada anno a min e a miña vos por dia dantroydo Vº mrs. de brancas, e do al averedes as ditas herdades livres e quites de todo outro embargo, et obrigo todos meus bees para vos anparar e defender a dereyto con esto que vos aforo. Et eu o dito Françisco Martines que soo presente por min e por a dita miña moller que non he presente asy reçebo de vos o dito Martin Rodrigues o dito lugar e herdades que me aforades por a maneira e condiçoos sobre ditas e por cada huna delas, e para lavrar e parar bem et pagar cada anno o dito foro por o dito dia et conprir e agoardar as condiçoos desta carta e cada huna delas obrigo todos meus bees gaanados e por gaañar, et posto que a parte de nos que contra esto pasar que peyte a outra parte que o conprir por penna cem mrs. de brancas e a vos del rey outros tantos, e a penna pagada ou non esta carta fique firme e vala para senpre. Feyta a carta em Soutullo XX e II dias de (...) era de mill e quatroçentos e (des e sete)* qatorse annos (...) presentes Rodrigo Garçia de Soutulo e Joan Garçia (omens) de Gonçalvo (...) Rodrigo (Fernandes) morador en (...) (fol. 16v)