GMH/ÍNDICE A-Z

327
1335, agosto, 6. Lugo

O tesoureiro Arias Pais véndelle ao Cabido de Lugo o casal do Outeiro, en Castelo, freguesía de Santiago de Lugo, por 1300 marabedís.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 2v.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Aras Pellaes, thesoreyro da iglesia de Lugo, de bon curaçon et de boa livre voontade vendo a vos, don Fernan Aras dayan, et a o cabidoo da iglesia de Lugo en nome do sobredito cabidoo et dos aniversarios et para o dito cabidoo et para os aniverssarios, o meu casal do Outeyro que he en Castello, sub signo da capella de Santiago de Lugo, con todas suas dereyturas et pertenenças, casas, arvores et formaes, a monte et a fonte, per hu quer que vaan. Et reçebo de vos en preço por esta vençon mill et treçentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi, d’esta moneda del rey don Affonso de que me outorgo por entrego et ben pagado et renuçio a exçepçon do aver non contado. Et obligo meus bees de vos façer o dito casal et vençon sobredita de paz, et dessoie mays este dia avedea senpre en paz, todo meu poderio et senorio onde seia sacado o removudo de min et posto en vos.

Feyta a carta da vençon en Lugo enno thesouro da iglesia de Lugo, VI dias de agosto, era de mill et CCC LXX et tres annos.

Testemoyas que foron presentes: don Fernan Aras, dayan, don Alvar Diaz, archidiago de Sarrea; don Fernan de Deus, chantre de Lugo; Vaasco Dias et Johan Ferrnandes, coengos de Lugo; Iohan Guterres, raçoeyro dy.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, dado pe-lla auctoridade do bispo desse miismo lugar a esto commo dito he rogado chamado presente foy et a rogo de don Aras Pelaes, thesoreyro sobredito, esta carta en este livro do cabidoo da iglesia de Lugo escrivi con minna mao et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.