GMH/ÍNDICE A-Z

317
1352, outubro, 15 (A Gradeira)

poder

Poder do bispo Xoán a Fernando Ares, avogado, e a Lourenzo Iáñez, no preito sobre o señorío de Mende.

ACOu, Escrituras VII, 71

Sabeam quantos esta carta de procuraçon viren que nos don Johan por la graça de deus et da santa igleia apostolical de Roma bispo d’Ourense, por nos et en nosso nomme et da dita nossa igleia d’Ourense fazemos, ordinamos et estabeleçemos nossos liidemos, verdadeiros, sufiçientes et geeraes procuradores a Fernan Anes avogado morador enna çidade d’Ourense enna rua d’Oobra et a Lourenço Anes dito Mercador, morador na dita vila, portador ou portadores desta presente procuraçon, an\bos/ en senbra et cada hun deles por sy en todolos pleitos, contendas et demandas movudas et por mover que nos ave(mos) et entendemos a aver contra qual quer ou quaes quer pessoa ou pessoas ou que pessoa o pessoas qual quer ou quaes quer an et entenden a aver contra nos sobre qual quer ou quaes quer cousas et demandas que seian et por (qual) quer razon perante qual quer ou quaes quer juiz ou juizes ordinarios alvidros delegados ou sub delegados tanben clerigos commo leigos perante que se possa et deva faser todo conprimento de dereito en qual quer lugar que esta procuraçon pareçer. Et damos et outorgamos aos ditos nossos procuradores et a cada huun deles livre et conprido et abastado poder de enprazar, pedir, denunçiar, demandar, reçeber, recadar, responder, defender, contradizer, razoar, alegar, recusar, frontar, querelar, acusar, protestar, peñorar, conviir, reconviir libello ou libellos, porreier et reçeber pleito ou pleitos, entrar et contestar juramento de calupnya et deçisorio et outro qual quer juramento que lles pedido et demandado for de dereito et de huso et de costume en nossa alma der et enna outra parte opoñer se conprir posiçoens poer et artigoos dar et a outros responder, provar, reprovar per cartas et estormentos et per testemunyas et outras contradizer, carta et cartas gaañar et outra ou outras contradiser et testar, publicar, concluyr, sentença ou sentenças pedir oyr et conssentyr et reçeber, dela ou delas apelar et suplicar et seguyr a appelaçon ou suplicaçon se mester for, et pedir et reçeber custas et a eissecuçon daquelo que por nos et en nosso nome for julgado, et entrar possisson et teela, et que possan por nos et en nosso nome fazer et sustituyr outro ou outros procurador ou procuradores tanben ante do pleito contestado commo depois et revogalos cada que quiseren et por ben teveren et fillaren en sy o pleito ou pleitos enno estado en que os acharen et correieren en eles se poderen, et que possam fazer, dizer, trautar, procurar todalas cousas et cada huna delas que boons procuradores liidemos, verdadeiros, geeraes et sufiçientes poden fazer et deven, et que nos fariamos et diriamos et poderíamos faser se per nos meesmo a elo presente fossemos, aynda que seian daquelas cousas que requiren espeçial mandado en dereito contiudas. Et outorgamos et avemos por firme et por estavil todalas cousas e cada huna delas que pelos ditos nossos procuradores et por cada huun deles et por aquel ou aqueles que eles ou cada huun deles fezeren et sustituiren en seu lugar et por nos et en nosso nome for feito et procurado en quanto sobre dito he. Et obligamos todolos beens da nossa mesa do dito bispado para estar por elo a todo tenpo, et pagar et conprir et aguardar todo quanto for julgado tanben por nos commo contra nos. Et por que esto seia çerto et non veña en dulta damos ende aos ditos nossos procuradores esta nossa carta de procuraçon aberta et seelada nas costas con nosso seelo. Et por mayor firmedume sub escrivymos aqui nosso nome robrado con nossa mao. Que foy feita en Graandeira, quinze dias do mes d’oytubro, era de mill et trezentos et noveenta annos. Nos el obispo.

(sinal)