GMH/ÍNDICE A-Z

216

abril, 25

Martín Sánchez insta a Rodrigo de Olmedo para que acuda a recibir a recadación dos pedidos do couto de Río Caldo, ao que este responde que xa acudiu infructuosamente varias veces, demandando de novo o pagamento. (fol. 70v)

Carta de Martin Sanches abade.

(Sabean quantos esta)*
Domingo XXV(I)* dias de abril, Martin Sanches abade tomou test. contra Rodrigo d’Olmedo que fose a reçeber os mrs. dos pedidos del rey do couto de Rio Caldo, por quanto estavan collidos grande tenpo avya e a culpa de se non pagaren era do dito Rodrigo d’Olmedo e de Afonso Sanches por los non yr recadar e reçeber e por sua culpa e negligençia estavan por pagar e por dende que os fose reçeber, senon que se desserviço veese sobre elo ao dito señor rey que o dito Afonso Sanches et Rodrigo d’Olmedo fosen a elo tiundos e obrigados ( fol. 70)
e non el nen o bispo d’Ourense nen os ditos labradores etç. et logo o dito Rodrigo d’Olmedo diso

El dicho Rodrigo de Olmedo recaudador, respondiendo a lo requerido por el dicho Martin Sanches abat, dixo que bien sabia el dicho abat como por muchas vegadas ha sydo requerido por el dicho Afonso Sanches e por el en su nonbre que vaya o enbie con el a faser le dar e pagar los dichos mrs. veynte e quatro mill mrs. devidos que copo a pagar al dicho coto de Rio e todos los mrs. en los cotos del obispo devidos e fasta agora que non lo fase nin manda faser, maguer yo fuy al dicho coto e Rio Caldo non me los quisieron pagar, maguer quel dise que son cogidos o fueron \los dichos mrs./ que no me los quisieron pagar \por el non los apremiar/ por ende que agora le pido e requiero que luego vaya conmigo o enbie que yo esto presto de luego yr alla a resçebir los dichos XX IIII M .- que deven e les copo a pagar delos pedidos de XXXI e XXXII et sy ansy lo fisiere que fara bien e derecho e guardara e conplira la carta e mandado del rey nuestro señor e sy por non enbiar lo faser non se cobraren los dichos mrs. quel dicho abat incurra e caya en las penas contenidas en la carta del dicho señor rey, la qual \el dicho/ Alfonso Sanches le notifico e sea tenudo a pagar los dichos mrs. \al dicho señor rey o al dicho (...) su recaudador/ con las costas fechas e las que se fisieren en los irlos a los cobrar e de lo enplazar al plazo e so las penas en la carta del dicho señor rey contenidas e non consintiendo en sus protestaciones (que non han lugar e)* indevidamente fechas \que non han lugar/ contra el dicho Alfonso Sanches e contra el que esto le dava por respuesta et que requeria e pedia lo que requerido e pedido avia et para guarda del derecho del dicho Alfonso Sanches e suyo en su nonbre.
Testigos Joan Rodrigues de Pipe, onbre del dicho Rodrigo de Olmedo recaudador)* los dichos/.

Et logo o dito abade diso que outras tantas veses avya requerido a el e que requeria que fose alo quitar etç. e que lle requeria segundo de suso etç. Tests. que foron presentes Alvaro Fernandes, Afonso Anriques, Alvaro Afonso rejedor. (fol. 70v)